Elias Blix-senter - liv laga

Det bør arbeides videre for å få realisert et Elias Blix-senter i Gildeskål.  Dette er hovekonklusjonen i vedtaket som ble fattet av kommunestyret i Gildeskål 28. juni.
Til grunn for vedtaket ligger en grundig rapport fra forprosjektet som har vært ledet av Viggo Hagan hos Porsjektpartner. I rapporten pekes det på at Nord-Norge har behov for historiske personer som identitetsbygging og kulturarv kan knyttes opp mot. Det heter videre at det er vanskelig å finne slike personer, og at Elias Blix fra Salten og Gildeskål her fremstår som en unik ressurs som kan skape store muligheter.
Forprosjektet konkluderer derfor med at det bør arbeides videre for å få realisert et Elias Blix-senter i Gildeskål. I hvilken grad dette skal være et fysisk senter, og i hvilken grad dette kan bestå av flere delelementer som kan inngå i en helhet, må avklares i en videre arbeidsprosess i et samspill mellom disse nøkkelaktørene. Samtidig er det viktig å utvikle dialogene med Nordland fylkeskommune og Salten Regionråd, samt å arbeide for å få nasjonale aktører som medspillere.
Oppfølgingen av forprosjektet må ta utgangspunkt i to hovedstrategier:

  • Et mer langsiktig arbeid knyttet til realisering av et Elias Blix-senter i en hensiktsmessig form
  • Kortsiktige tiltak for å holde Elias Blix og arven etter han så levende som mulig

Kommunestyret har gitt sin tilslutning til konklusjonene i rapporten, og ber om at det innen oktober 2012 utarbeides prosjektplan på grunnlag av vurderinger og konklusjoner i rapporten.
Hele raporten med vedlegg kan leses HER.

Image: